Hizmet Sözleşmesi

Rezervasyon detayları verilen TÜKETİCİ ‘ler ile Kybele Taşımacılık İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti (bundan sonra ACENTE olarak anılacaktır.)arasında bir hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618S.K. ve buna bağlı çıkarılan yönetmelik, tüzük, genelge,tebliğ ve çizelgeler,2634 S.K. IATA, IHA, UFTAA konvansiyon hükümleri,uluslararası özel ve resmi sözleşmeleri tatbik olunacaktır.


Madde 1 - Konu:
İşbu sözleşme, TÜKETİCİ ’nin ACENTE vasıtası ile almış olduğu otel/tur rezervasyon hizmetinin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı TÜKETİCİ’nin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde 2- Genel Hükümler:

2,1- TÜKETİCİ, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri ACENTE ’ye ait web sitelerinden okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
2,2- ACENTE, hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ ‘ye karşı sorumludur. 
2,3- Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ ‘ye ait kredi kartının ACENTE‘nin kusurundan kaynaklanmayan bir sebeple ilgili banka/finans kuruluşunun hizmet bedelini ACENTE ‘ye ödememesi halinde TÜKETİCİ, doğan zararlardan sorumludur.
hizmetleri bu kapsamın dışındadır. Özel dönemlere gelen rezervasyonlar da madde 4 esas alınır.

Madde 3 - İptal – Devir - Değişiklik
4,1 A-
TÜKETİCİ, cayma hakkını süresi içerisinde kullanmamasına rağmen hizmetin başlamasından 7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde hizmet bedelinin %35 'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını ACENTE ‘ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
4,1 B-TÜKETİCİ ‘nin tarih değişiklikleri iptal hükmünde olup hizmetin değişiklik tarihindeki fiyatları geçerlidir. TÜKETİCİ doğacak farkı ACENTE ‘ye ödemekle yükümlüdür.
4,1 C-TÜKETİCİ ‘nin, kendisi veya 1. derece akrabalarının 10 günlük engel olan rahatsızlıkları/ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.
4,1 D TÜKETİCİ'nin rezervasyonunun  alınabilmesi için gereken durumlarda alacağı hizmetin ücretini kayıt esnasında ödemesi gerekmektedir.
4,2 TÜKETİCİ, hizmeti başlangıcından 7 gün evvel yazılı bildirmek kaydıyla istediği kişiye devredebilir. Doğan tüm masraflardan devreden ve devralan sorumludur.
4,3 TÜKETİCİ ‘nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirakini yazılı olarak bildirmemesi halinde, ACENTE, TÜKETİCİ adına yapılmış tüm hizmetleri 24saat sonra iptal edebilir. TÜKETİCİ ‘ye herhangi bir ücreti iadesi yapılmaz.

Madde 5- Genel Hükümler :

5,1 Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir ve ACENTE nin kayıp çalınma, hasarla ilgili sorumluluğu yoktur. TÜKETİCİ seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir. 
5,2 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak hizmete katılan TÜKETİCİ’ler, adlarına yetkilendirdikleri TÜKETİCİ ‘nin bu sözleşmeyi onaylaması ile sözleşme şartlarını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.ACENTE ‘nin diğer TÜKETİCİ ’lere rücu hakkı saklıdır. 
5,3 TÜKETİCİ otelle ilgili tüm memnuniyetsizliklerini öncelikle otele bildirmek, akabinde açacağı dava ve şikâyetlerde oteli karşı taraf olarak göstermek zorundadır. Hiçbir şekilde maddi, manevi tazminat vb. taleplerini ACENTE üzerinden yapamaz.
5,4 ACENTE, hizmete konu konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile konaklama tesisinde ön görülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına, broşürlerine ve tesisin resmi internet sitesindeki bilgilere dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, belirtilen niteliklerde hazır bulundurulmaması veya hizmet verebilecek durumda olmaması halinde ACENTE ’nin mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran konaklama tesisinin mesuliyetidir. Bu durumda ACENTE tüketiciyi aynı standart’ta veya bir üst kategorideki tesisinde konaklatmak hakkına haizdir. TÜKETİCİ böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir ve ACENTE ’den tazminat hakkı yoktur.

5,5
TÜKETİCİ ‘nin, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle,mücbir sebeplerde dâhil erken çıkış halinde hizmetin ifası sırasında, ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorunda olup ücret iadesi, işbirliği yapan otelin / sağlayacının insiyatifinde olup ACENTE ’ye bu konuda bir itiraz yöneltemez, uygulanacak olan cezai işlem TÜKETİCİ ’ye fatura edilir. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış olunur.
5,6 ACENTE, gerekli gördüğü durumlarda TÜKETİCİ ’ye hizmetbaşlangıcından7 gün, özel dönem ve kampanyalı hizmetlerde 1 gün evvel bildirmek kaydı ile hizmeti kısmen veya tamamen değiştirebilir. TÜKETİCİ bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde hizmeti iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alabilir. Bu durumda TÜKETİCİ ‘nin tazminat hakkı yoktur.
5,7 Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait fiyat artışlarında aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de TÜKETİCİ ‘ye iade söz konusu değildir.

Madde 6- Yetkili Mahkeme:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir. TÜKETİCİ ’ler bu otel ve tur rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel ve tur rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.
TÜKETİCİ işbu 6 maddeden oluşan sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Temerrüt faiz oranı yıllık %18’dir
Adımıza düzenlenmiş olan bu sözleşmenin tüm sayfalarını ve ürün ile ilgili tüm bilgileri elektronik ortamda okuyup anlayıp kabul ederek birer nüshalarını teslim aldım. ACENTE ’yi yukarıda numarası yazılı kredi kartımdan aldığım/alacağım hizmetler için tahsil etmeye yetkili kılıyorum.